Protokoll från årsstämman 2018 och årsredovisning 2017

Årsstämman Linotech AB (publ) hölls den 31 maj 2017.

Ladda ned årsredovisning 2017 samt protokoll från stämmanKallelse till årsstämma i Linotech AB (publ)

kallas härmed aktieägarna i Linotech AB (publ) till årsstämma
den 31 maj 2018 kl. 15.00 hos SandellSandberg AB, Döbelnsgatan 54, Stockholm.

Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga skall vara införda i den av bolaget förda aktieboken den 24 maj 2018 och senast samma dag kl.16.00 anmäla sig till bolaget under adress Linotech AB, c/o SandellSandberg, Döbelnsgatan 54, 113 52 Stockholm eller via e-post info@linotech.se. Behörighetshandlingar för ombud samt uppgift om biträden, bör i förekommande fall insändas före bolagsstämman.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av protokollförare samt två justeringsmän.
4. Godkännande av dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
11. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelse och i förekommande fall val av revisor eller revisorer.
12. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag m.m.
Styrelsens förslag avseende punkterna 11 hålls tillgänglig hos bolaget och senast den 17 maj 2018.

Stockholm i april 2018
Styrelsen


Ladda ned anmälan och fullmakt