Årsstämman 2017, Protokoll och underlag

Årsstämman Linotech AB (publ) hölls den 31 maj 2017.
Ladda ned protokoll
Ladda ned underlag


Kallelse till årsstämma i Linotech AB (publ)

kallas härmed aktieägarna i Linotech AB (publ) till årsstämma
den 31 maj 2017 kl. 15.00 hos Sandellsandberg AB, Döbelnsgatan 54, Stockholm.

Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga skall vara införda i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken den 24 maj 2017 och senast samma dag kl.16.00 anmäla sig till bolaget under adress Linotech AB, c/o SandellSandberg, Döbelnsgatan 54, 113 52 Stockholm eller via e‑post info@linotech.se. Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn, med verkan senast den 24 maj 2017, för att få deltaga i stämman. Behörighetshandlingar för ombud samt uppgift om biträden, bör i förekommande fall insändas före bolagsstämman.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av protokollförare samt två justeringsmän.
4. Godkännande av dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Frågan om bolagets trädande i likvidation.
8. Beslut om ändring av bolagsordningen.
9. Beslut om nedsättning av aktiekapitalet för förlusttäckning och utan aktieindragning.
10. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning.
11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
13. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
14. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelse och i förekommande fall val av revisor eller revisorer.
15. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag m.m.
Styrelsens förslag avseende punkterna 7, 8, 9 samt 14 hålls tillgänglig hos bolaget och senast den 17 maj 2017.

Stockholm i april 2017
Styrelsen


Ladda ned kallelse