LINOGARD

LINOGARD är ett penetrerande linoljederivat som tränger in i trästrukturen och bildar en hydrofob, som utestänger vatten. Vattnet är en förutsättning för att mikroorganismer skall kunna etablera sig. Utan vatten ingen röta.

LINOGARD har rötskyddstestats under kontrollerade former under 7 år på Sveriges Lantbruksuniversitets provfält i Simlångsdalen och har sedan 1992 exponerats i tropiskt klimat i accelererad svampkällare på Ulltuna.

Resultaten var väl så goda som för den giftiga och traditionella CCA impregneringen.

En rapport från Luleå Tekniska Universitet, LTU, har verifierat medlets inträngningsvägar i träet och också påvisat positiva effekter på träets hållfastighetsegenskaper.

LINOGARD innehåller inga icke nedbrytbara gifter. Ingen risk för giftutsläpp eller att tungmetaller som krom, koppar eller arsenik kommer ut i grundvatten och mark. Ej heller någon stenkolsbaserad kreosot.

LINOGARD bygger inte på gift. Istället för att göra träet giftigt så att mikroorganismer inte vill leva där tar vi bort en av mikroorganismernas livsbetingelser nämligen fukt. Genom att göra träet okänsligare för fukt kan vi få träet att leva längre utan att ta till gifter. För att få ett effektivt fukt skydd har vi tagit bort de ämnen som gör att “vanlig” olja har svårt att tränga in i träet och har svårt att torka.

Försök har visat att LINOGARD har bra motståndskraft mot angrepp från mikroorganismer utan att använda gifter.

Egenskaper hos LINOGARD impregnerat trä